Styrol/Acrylnitril (SAN)Materiály zpracováváme těmito postupy:


  • Výlisky.
    Vstřikované funkční díly do 16000 g
  • Termoplastické vypěňování (TSG).
    Multifunkční díly a vysocé hodnotné skříně do 16 kg
  • Termoformy.
    Vakuově tažené díly do 2000 x 2000 mm


Všeobecné vlastnosti
Číslo materiálu 2120
Hustota ISO 1183 1,08 g/cm³
Transparentnost kl
Zkušební podmínky

Mechanické vlastnosti
Napětí na mezikluzu ISO 527 MPa
Pevnost v tahu ISO 527 79 MPa
Tažnost ISO 527 3 %
E-modul ISO 527 3800 MPa
Modul tečení za studena (0,5% 1000h) ISO 899-1 2800 MPa
Pevnost v ohybu ISO 178 140 MPa
Mez únavy v ohybu (107 cycles) ASTM D671 25 MPa
Tvrdost podle Brinella ISO 2039-1 175 MPa
Norma pro tvrdost H358 / 30
Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M) ISO 868, ISO 2039-2 M86 -
Rázová pevnost podle Izoda 23 °C ISO 180/1C 26 KJ/m²
Rázová pevnost podle Izoda -30 °C ISO 180/1C 26 KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Izoda 23 °C ISO 180/1A 2,5 KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Izoda -30 °C ISO 180/1A 2,5 KJ/m²
Rázová houževnatost podle Charpyho 23 °C ISO 179/1eU 21 KJ/m²
Rázová houževnatost podle Charpyho -30 °C ISO 179/1eU 19 KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Charpyho 23 °C ISO 179/1eA 2,5 KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Charpyho -30 °C ISO 179/1eA KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Izoda 23 °C ISO 180/4A J/m
Vrubová houževantost podle Izoda -40 °C ISO 180/4A J/m
Koeficient kluzného tření vůči oceli v suchém provoze 0,6 -
Kluzné opotřebení vztažené k měrnému tlaku 2 760 (µm/km)/MPa

Elektrické vlastnosti
Permitivita 50 Hz IEC 60250 3,0 -
Permitivita 1 MHz IEC 60250 2,8 -
Dielektrický ztrátový faktor 50 Hz IEC 60250 50 10-4
Dielektrický ztrátový faktor 1 MHz IEC 60250 80 10-4
Elektrická pevnost IEC 60243-1 32 kV/mm
Elektrická pevnost při síle 1,6 mm
Specifický vnitřní odpor IEC 60093 >1E13 Ω · m
Povrchový odpor IEC 60093 1E15
Odolnost proti plazivým proudům CTI IEC 60112 475 -
Odolnost proti plazivým proudům CTI M IEC 60112 250M -

Teplotní vlastnosti
Tepelná vodivost ISO 22007 0,17 W/K m
Specifická tepelná kapacita IEC 1006 1,20 J/g K
Délková roztažnost podélná|příčná ke směru tečení ISO 11359 70 10-6/K
Teplota tavení ISO 11357 106 °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1,8 MPa) 90 °C
Tvarová stálost za tepla B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 102 °C
Teplota měknutí podle Vicata A ISO 306 VST/A/50 (10 N) °C
Teplota měknutí podle Vicata B ISO 306 VST/B/50 (50 N) 107 °C
Max. krátkodobá teplota 95 °C
Max. dlouhodobá teplota 85 °C
Min. teplota použití na °C

Chemická odolnost
Minerální mazivo +
Alifatické uhlovodíky +
Aromatické uhlovodíky
Benzín +
Slabé minerální kyseliny +
Silné minerální kyseliny
Slabé organické kyseliny +
Silné organické kyseliny o
Oxidační kyseliny
Slabé louhy +
Silné louhy +
Trichloretylen
Perchloretylen o
Aceton
Alkohol o
Horká voda (odolnost proti hydrolýze) +
UV světlo a počasí o

Jiné vlastnosti
Nasákavost při 23°C/50% ISO 62 <0,1 %
Nasákavost ve vodě ISO 62 0,3 %
Odolnost hoření podle UL 94 IEC 60695-11-10 HB -
Síla pro UL 94 1,5 mm
Kyslíkový index LOI ISO 4589 18 %
Materiál Luran 388S (BASF)

Poznámka


na: nepoužitelný
+: stabilní
o: podmíněně stabilní
-: nestabilní

V tomto datovém výtisku jsou uvedeny směrné hodnoty. Tyto hodnoty jsou ovlivňovány podmínkami zpracování, Modifikacemi,přísadami materiálů a vlivy okolního prostředí a proto nezproštuje uživatele povinnosti vlastních zkoušek a přezkoušení. Tyto jsou na základě na základě dnešních zkušeností a znalostí sestaveny. Právně závazné ujištění určitých vlastností nebo způsobilosti pro konkrétní účel použití nemůže být z našich údajů odvozeno.

Další možná ochranná práva jakož existující zákony a ustanovení mají příjemci našich výrobků ve své vlastní odpovědnosti.