Polymid 6 flexibilní (PA 6 flex)Materiály zpracováváme těmito postupy:


  • Extruzí.
    Extrudoavné profily podle výkresu a polotovary podle DIN
  • Obráběné díly.
    Soustužené a frézováné díly v kusové a sériové produkci
  • Výlisky.
    Vstřikované funkční díly do 16000 g


Všeobecné vlastnosti
Číslo materiálu 1104
Hustota ISO 1183 1,12 g/cm³
Transparentnost op
Zkušební podmínky sušit / luftfeucht

Mechanické vlastnosti
Napětí na mezikluzu ISO 527 30 / 25 MPa
Pevnost v tahu ISO 527 MPa
Tažnost ISO 527 275 / 300 %
E-modul ISO 527 650 / 380 MPa
Modul tečení za studena (0,5% 1000h) ISO 899-1 MPa
Pevnost v ohybu ISO 178 15 / 10 15) MPa
Mez únavy v ohybu (107 cycles) ASTM D671 MPa
Tvrdost podle Brinella ISO 2039-1 MPa
Norma pro tvrdost
Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M) ISO 868, ISO 2039-2 D58 / D54 -
Rázová pevnost podle Izoda 23 °C ISO 180/1C KJ/m²
Rázová pevnost podle Izoda -30 °C ISO 180/1C KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Izoda 23 °C ISO 180/1A KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Izoda -30 °C ISO 180/1A KJ/m²
Rázová houževnatost podle Charpyho 23 °C ISO 179/1eU NB / NB KJ/m²
Rázová houževnatost podle Charpyho -30 °C ISO 179/1eU NB / NB KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Charpyho 23 °C ISO 179/1eA 120 / NB KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Charpyho -30 °C ISO 179/1eA 7,0 / 10 KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Izoda 23 °C ISO 180/4A J/m
Vrubová houževantost podle Izoda -40 °C ISO 180/4A J/m
Koeficient kluzného tření vůči oceli v suchém provoze -
Kluzné opotřebení vztažené k měrnému tlaku (µm/km)/MPa

Elektrické vlastnosti
Permitivita 50 Hz IEC 60250 6 / 8 -
Permitivita 1 MHz IEC 60250 4 / 4 -
Dielektrický ztrátový faktor 50 Hz IEC 60250 650 / 850 10-4
Dielektrický ztrátový faktor 1 MHz IEC 60250 850 / 1200 10-4
Elektrická pevnost IEC 60243-1 29 kV/mm
Elektrická pevnost při síle 1,0 mm
Specifický vnitřní odpor IEC 60093 1E12 / 1E11 Ω · m
Povrchový odpor IEC 60093 1E13 / 1E12
Odolnost proti plazivým proudům CTI IEC 60112 500 -
Odolnost proti plazivým proudům CTI M IEC 60112 -

Teplotní vlastnosti
Tepelná vodivost ISO 22007 W/K m
Specifická tepelná kapacita IEC 1006 J/g K
Délková roztažnost podélná|příčná ke směru tečení ISO 11359 140 | 150 10-6/K
Teplota tavení ISO 11357 213 °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1,8 MPa) 40 °C
Tvarová stálost za tepla B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 75 °C
Teplota měknutí podle Vicata A ISO 306 VST/A/50 (10 N) 195 °C
Teplota měknutí podle Vicata B ISO 306 VST/B/50 (50 N) 120 °C
Max. krátkodobá teplota 150 °C
Max. dlouhodobá teplota 80 °C
Min. teplota použití -50 °C

Chemická odolnost
Minerální mazivo +
Alifatické uhlovodíky +
Aromatické uhlovodíky +
Benzín +
Slabé minerální kyseliny o
Silné minerální kyseliny
Slabé organické kyseliny o
Silné organické kyseliny
Oxidační kyseliny
Slabé louhy +
Silné louhy o
Trichloretylen +
Perchloretylen +
Aceton +
Alkohol +
Horká voda (odolnost proti hydrolýze) o
UV světlo a počasí o

Jiné vlastnosti
Nasákavost při 23°C/50% ISO 62 2,5 %
Nasákavost ve vodě ISO 62 8,0 %
Odolnost hoření podle UL 94 IEC 60695-11-10 -
Síla pro UL 94 mm
Kyslíkový index LOI ISO 4589 %
Materiál Grilon BRZ 247 W (EMS)

Poznámka


15): 3,5 % napětí v ohybu
NB: zkušební tělísko nezlomeno
na: nepoužitelný
+: stabilní
o: podmíněně stabilní
-: nestabilní

V tomto datovém výtisku jsou uvedeny směrné hodnoty. Tyto hodnoty jsou ovlivňovány podmínkami zpracování, Modifikacemi,přísadami materiálů a vlivy okolního prostředí a proto nezproštuje uživatele povinnosti vlastních zkoušek a přezkoušení. Tyto jsou na základě na základě dnešních zkušeností a znalostí sestaveny. Právně závazné ujištění určitých vlastností nebo způsobilosti pro konkrétní účel použití nemůže být z našich údajů odvozeno.

Další možná ochranná práva jakož existující zákony a ustanovení mají příjemci našich výrobků ve své vlastní odpovědnosti.