Kapalný krystal kopolyester s 30 % skleněné vlákno (LCP GF30)Materiály zpracováváme těmito postupy:


  • Výlisky.
    Vstřikované funkční díly do 16000 g


Všeobecné vlastnosti
Číslo materiálu 1361
Hustota ISO 1183 1,62 g/cm³
Transparentnost op
Zkušební podmínky

Mechanické vlastnosti
Napětí na mezikluzu ISO 527 MPa
Pevnost v tahu ISO 527 190 MPa
Tažnost ISO 527 2,1 %
E-modul ISO 527 15000 MPa
Modul tečení za studena (0,5% 1000h) ISO 899-1 10900 MPa
Pevnost v ohybu ISO 178 280 MPa
Mez únavy v ohybu (107 cycles) ASTM D671 50 MPa
Tvrdost podle Brinella ISO 2039-1 200 MPa
Norma pro tvrdost H358 / 30
Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M) ISO 868, ISO 2039-2 -
Rázová pevnost podle Izoda 23 °C ISO 180/1C 21 KJ/m²
Rázová pevnost podle Izoda -30 °C ISO 180/1C 19 KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Izoda 23 °C ISO 180/1A 14,0 KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Izoda -30 °C ISO 180/1A 13,0 KJ/m²
Rázová houževnatost podle Charpyho 23 °C ISO 179/1eU 33 KJ/m²
Rázová houževnatost podle Charpyho -30 °C ISO 179/1eU KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Charpyho 23 °C ISO 179/1eA 26 KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Charpyho -30 °C ISO 179/1eA KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Izoda 23 °C ISO 180/4A 150 J/m
Vrubová houževantost podle Izoda -40 °C ISO 180/4A J/m
Koeficient kluzného tření vůči oceli v suchém provoze 0,40 -
Kluzné opotřebení vztažené k měrnému tlaku (µm/km)/MPa

Elektrické vlastnosti
Permitivita 50 Hz IEC 60250 4,2 -
Permitivita 1 MHz IEC 60250 3,7 -
Dielektrický ztrátový faktor 50 Hz IEC 60250 160 10-4
Dielektrický ztrátový faktor 1 MHz IEC 60250 180 10-4
Elektrická pevnost IEC 60243-1 31 kV/mm
Elektrická pevnost při síle 1,0 mm
Specifický vnitřní odpor IEC 60093 1E14 Ω · m
Povrchový odpor IEC 60093 8E14
Odolnost proti plazivým proudům CTI IEC 60112 175 -
Odolnost proti plazivým proudům CTI M IEC 60112 100M -

Teplotní vlastnosti
Tepelná vodivost ISO 22007 0,25 W/K m
Specifická tepelná kapacita IEC 1006 J/g K
Délková roztažnost podélná|příčná ke směru tečení ISO 11359 6 | 23 10-6/K
Teplota tavení ISO 11357 282 °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1,8 MPa) 235 °C
Tvarová stálost za tepla B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 250 °C
Teplota měknutí podle Vicata A ISO 306 VST/A/50 (10 N) °C
Teplota měknutí podle Vicata B ISO 306 VST/B/50 (50 N) 160 °C
Max. krátkodobá teplota 250 °C
Max. dlouhodobá teplota 220 5) °C
Min. teplota použití -200 °C

Chemická odolnost
Minerální mazivo +
Alifatické uhlovodíky +
Aromatické uhlovodíky +
Benzín +
Slabé minerální kyseliny +
Silné minerální kyseliny o
Slabé organické kyseliny +
Silné organické kyseliny o
Oxidační kyseliny o
Slabé louhy o
Silné louhy
Trichloretylen +
Perchloretylen +
Aceton +
Alkohol +
Horká voda (odolnost proti hydrolýze) +
UV světlo a počasí +

Jiné vlastnosti
Nasákavost při 23°C/50% ISO 62 <0,1 %
Nasákavost ve vodě ISO 62 <0,1 %
Odolnost hoření podle UL 94 IEC 60695-11-10 V-0 -
Síla pro UL 94 0,20 mm
Kyslíkový index LOI ISO 4589 45 %
Materiál Vectra A130 (Ticona)

Poznámka


5): Tepelné stárnutí podle UL 746 (RTI) Mechanical W/O Imp., 40000 h
na: nepoužitelný
+: stabilní
o: podmíněně stabilní
-: nestabilní

V tomto datovém výtisku jsou uvedeny směrné hodnoty. Tyto hodnoty jsou ovlivňovány podmínkami zpracování, Modifikacemi,přísadami materiálů a vlivy okolního prostředí a proto nezproštuje uživatele povinnosti vlastních zkoušek a přezkoušení. Tyto jsou na základě na základě dnešních zkušeností a znalostí sestaveny. Právně závazné ujištění určitých vlastností nebo způsobilosti pro konkrétní účel použití nemůže být z našich údajů odvozeno.

Další možná ochranná práva jakož existující zákony a ustanovení mají příjemci našich výrobků ve své vlastní odpovědnosti.