Polymid 6 litý 210 naplněn olejem (PA 6 G 210 Öl)Materiály zpracováváme těmito postupy:


  • Litím polyamidu.
    Polotovary a díly do 2 t hmotnosti dílu
  • Obráběné díly.
    Soustužené a frézováné díly v kusové a sériové produkci


Všeobecné vlastnosti
Číslo materiálu 1131
Hustota ISO 1183 1,15 g/cm³
Transparentnost op
Zkušební podmínky sušit / luftfeucht

Mechanické vlastnosti
Napětí na mezikluzu ISO 527 85 / 55 MPa
Pevnost v tahu ISO 527 MPa
Tažnost ISO 527 20 / 60 %
E-modul ISO 527 3500 / 2000 MPa
Modul tečení za studena (0,5% 1000h) ISO 899-1 MPa
Pevnost v ohybu ISO 178 MPa
Mez únavy v ohybu (107 cycles) ASTM D671 MPa
Tvrdost podle Brinella ISO 2039-1 155 / 90 MPa
Norma pro tvrdost H358 / 30
Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M) ISO 868, ISO 2039-2 D82 / D71 -
Rázová pevnost podle Izoda 23 °C ISO 180/1C NB / NB KJ/m²
Rázová pevnost podle Izoda -30 °C ISO 180/1C NB / NB KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Izoda 23 °C ISO 180/1A 6,5 / NB KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Izoda -30 °C ISO 180/1A KJ/m²
Rázová houževnatost podle Charpyho 23 °C ISO 179/1eU KJ/m²
Rázová houževnatost podle Charpyho -30 °C ISO 179/1eU KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Charpyho 23 °C ISO 179/1eA KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Charpyho -30 °C ISO 179/1eA KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Izoda 23 °C ISO 180/4A J/m
Vrubová houževantost podle Izoda -40 °C ISO 180/4A J/m
Koeficient kluzného tření vůči oceli v suchém provoze 0,27-0,34 -
Kluzné opotřebení vztažené k měrnému tlaku 6,7 (µm/km)/MPa

Elektrické vlastnosti
Permitivita 50 Hz IEC 60250 -
Permitivita 1 MHz IEC 60250 -
Dielektrický ztrátový faktor 50 Hz IEC 60250 10-4
Dielektrický ztrátový faktor 1 MHz IEC 60250 10-4
Elektrická pevnost IEC 60243-1 kV/mm
Elektrická pevnost při síle mm
Specifický vnitřní odpor IEC 60093 1E13 / 1E10 Ω · m
Povrchový odpor IEC 60093 1E12 / 1E10
Odolnost proti plazivým proudům CTI IEC 60112 -
Odolnost proti plazivým proudům CTI M IEC 60112 -

Teplotní vlastnosti
Tepelná vodivost ISO 22007 0,29 W/K m
Specifická tepelná kapacita IEC 1006 1,68 J/g K
Délková roztažnost podélná|příčná ke směru tečení ISO 11359 80 10-6/K
Teplota tavení ISO 11357 220 °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1,8 MPa) 120 °C
Tvarová stálost za tepla B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 185 °C
Teplota měknutí podle Vicata A ISO 306 VST/A/50 (10 N) °C
Teplota měknutí podle Vicata B ISO 306 VST/B/50 (50 N) 215 °C
Max. krátkodobá teplota 180 °C
Max. dlouhodobá teplota 90 °C
Min. teplota použití -40 °C

Chemická odolnost
Minerální mazivo +
Alifatické uhlovodíky +
Aromatické uhlovodíky +
Benzín +
Slabé minerální kyseliny o
Silné minerální kyseliny
Slabé organické kyseliny o
Silné organické kyseliny
Oxidační kyseliny
Slabé louhy +
Silné louhy o
Trichloretylen +
Perchloretylen +
Aceton +
Alkohol +
Horká voda (odolnost proti hydrolýze) o
UV světlo a počasí o

Jiné vlastnosti
Nasákavost při 23°C/50% ISO 62 2,7 %
Nasákavost ve vodě ISO 62 7,7 %
Odolnost hoření podle UL 94 IEC 60695-11-10 HB -
Síla pro UL 94 mm
Kyslíkový index LOI ISO 4589 %
Materiál

Poznámka


NB): zkušební tělísko nezlomeno
na): nepoužitelný
+: stabilní
o): podmíněně stabilní
-: nestabilní

V tomto datovém výtisku jsou uvedeny směrné hodnoty. Tyto hodnoty jsou ovlivňovány podmínkami zpracování, Modifikacemi,přísadami materiálů a vlivy okolního prostředí a proto nezproštuje uživatele povinnosti vlastních zkoušek a přezkoušení. Tyto jsou na základě na základě dnešních zkušeností a znalostí sestaveny. Právně závazné ujištění určitých vlastností nebo způsobilosti pro konkrétní účel použití nemůže být z našich údajů odvozeno.

Další možná ochranná práva jakož existující zákony a ustanovení mají příjemci našich výrobků ve své vlastní odpovědnosti.